Акти

У складу са одредбама члана 9. и 10. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 52/01. и 42/05), Оснивачка скупштина Удружења инжењера електротехнике Републике Српске, на сједници одржаној 22.04.2015. године у Бањој Луци, усвојила је

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом поближе се уређују оснивање, циљеви и задаци, дјеловање и тијела Удружења инжењера електротехнике Републике Српске (у даљњем тексту: Удружења), поступак избора и разрјешења чланова тијела Удружења, поступак уписа у регистар Удружења, права и дужности инжењера електротехнике чланова Удружења, и друга питања важна за рад Удружења.

Овај статут је највиши општи акт Удружења.

Одлуку евентуалној измјени и допуни овог статута доноси Скупштина двотрећинском већином чланова, на приједлог Управног одбора Удружења.

Члан 2.

Удружење је добровољно удружење инжењера, дипломираних инжењера, стручних специјалиста, магистара/мастера и доктора наука из области електротехнике (производња, пренос, расподјела и коришћење електричне енергије; прикупљање, обрада, пренос, складиштење, коришћење и приказ информација у електронском облику; рачунари и рачунарске мреже; софтверски инжењеринг; електроника; оптоелектроника; аудио техника; аутоматика и друге области електротехнике).

Удружење је невладина, неовисна, непрофитна, нестраначка, стручна, интересна, професионално оријентисана организација инжењера електротехнике у Републици Српској, као и других инжењера електротехнике који путем приступнице изразе захтјев за чланство поштујући Статут и остале акте Удружења.

Удружење је отворено за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду.

Члан 3.

Пун назив организације је „Удружење инжењера електротехнике Републике Српске“, а на енглеском језику „AssociationofelectricalengineersofRepublicofSrpska“. Скраћени назив Удружења је УИЕРС.

Члан 4.

Сједиште Удружења је у Бањој Луци, у просторијама Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, ул. Патре 5.

Члан 5.

Удружење дјелује на подручју Републике Српске.

Члан 6.

Удружење може промијенити назив и сједиште Удружења, о чему одлучује Скупштина Удружења, у складу са законом.

Члан 7.

Рад Удружења је јаван.

Удружење осигурава приступ информацијама о свом раду јавности и заинтересованим лицима у складу с одредбама посебних прописа којима се уређује право на приступ информацијама издавањем службене публикације и/или објављивањем на интернетској страници Удружења.

Члан 8.

Изрази који се користе у овом статуту за лица у мушком роду неутрални су и односе се, како на мушка, тако и на женска лица.

 

ПРАВНИ СТАТУС, ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И АМБЛЕМ УДРУЖЕЊА

Члан 9.

Удружење има својство правног лица, као и права и обавезе које му припадају на основу Устава Републике Српске, Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске и овог статута.

За обавезе које настану из сопствене дјелатности Удружење одговара својом имовином.

Члан 10.

Удружење се може учлањивати у друге сродне домаће и међународне организације, односно у европске и националне организације других земаља или удруживати стално или повремено са одговарајућим научним, стручним и другим организацијама, у којима се остварују одређени интереси Удружења.

Члан 11.

Удружење има свој печат и штамбиљ.

Удружење има печат округлог облика, промјера 30 мм, са уписаним називом „ Удружење инжењера електротехнике Републике Српске, на ћириличном и латиничном писму, а у средини печата скраћеница УИЕРС / UIERS (једно испод другог) .

Штамбиљ Удружења је четвртастог облика са исписаним ћириличним називом Удружења, бројем, датумом и цртицама за уписивање датума и броја.

Члан 12.

Удружење може имати свој амблем, односно заштитни знак.

Скупштина Удружења је овлаштена за усвајање амблема, односно заштитног знака Удружења.

 

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЈЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Циљеви , задаци и дјелатност Удружења су:

 • окупљање чланова Удружења ради обогаћивања (увећања) њиховог стручног знања;
 • јачање и омасовљавање инжењерских кадрова Републике Српске из области електротехнике, развијање међусобне сарадње и сарадње са одговарајућим међународним организацијама инжењера електротехнике;успостављање и вођење регистра инжењера електротехнике;
 • пружање помоћи инжењерима електротехнике у научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманентног образовања;
 • развој стваралачке иницијативе ради промоције иновативности и предузетништва, те унапређивања технолошких иновација;обезбјеђење инжењерима електротехнике одговарајућег статуса у друштву, социјалних и других погодности на бази њиховог доприноса у друштвено-економском, научно-технолошком и привредном развоју Републике Српске;
 • учешће у домаћим или интернационалним пројектима од важности за развој електротехничке науке, струке и привредног развоја;
 • подстицање научног и истраживачког рада, те примјене нових техничких и технолошких рјешења;
 • повезивање инжењера електротехнике на унапређењу научне и наставне дјелатности;његовање и развијање инжењерске самосвијести, етике и одговорности у дјеловању;
 • размјена међусобног знања, искуства и мишљења;
 • подстицање, организовање и издавање научних и стручних радова, часописа, књига, приручника, брошура, скрипти и других публикација од интереса за инжењере електротехнике, научне, образовне и привредне организације;
 • вођење интернетске странице Удружења;
 • учешће у јавном животу путем средстава јавног информисања;
 • разматрање и давање стручних мишљења о плановима, програмима, анализама и другим актима важним за економски развој у Републици Српској из домена електротехничке струке;
 • стварање друштвене климе и јачање улоге струке приликом прихваћања нових, првенствено властитих, технолошких рјешења уз максимално мотивисање и судјеловање домаћих стваралачких потенцијала;
 • праћење савременог развоја технике и технологије и указивање на токове збивања и промјене у области електротехнике и давање мишљења о оптималности техничких и технолошких решења при инвестиционим и другим подухватима;
 • учешће у израда експертиза и студија из области електротехнике;
 • праћење развоја науке и технологије у свим другим научним областима ;
 • подстицање и помагање оних активности и иницијатива које су усмјерене на очување животне средине, здравља и заштите на раду, унапређење стандарда живљења, уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње свих врста енергије;
 • пружање помоћи у развоју и унапређењу привреде у Републици Српској;
 • припремање, одржавање и помагање одржавања стручних предавања, јавних расправа, округлих столова, радионица (workshop-ова), семинара, савјетовања, конференција, симпозија, изложби и такмичења из области електротехнике;
 • учешће у организовању мултидисциплинарних стручних скупова и скупова од ширег друштвеног интереса;организација едукације чланова и других заинтересованих физичких и правних лица из других области (електротехнике, ИТ технологије, екологије, страних језика и др), које су индиректно или директно везане за инжењерску професију кроз центре, школе или друге организационе облике;
 • организација стручних посјета и размјена знања и искустава у земљи и свијету;
 • учешће у припреми регулативе из области електротехнике (технички услови, прописи и стандарди), обезбјеђујући њену савременост, адекватност, актуалност и функционалност;
 • сарадња са надлежним државним тијелима у припреми и изради законских и подзаконских прописа, стратегија, програма и других докумената у вези с питањима из области електротехнике (информационо-комуникационе технологије, емитовање, енергетика, енергетска ефикасност и слично);
 • сарадња са одговарајућим друштвеним, стручним, привредним организацијама и другим организацијама и органима на реализацији задатака од заједничког интереса.

Члан 14.

Активности и послови Удружења одвијају се кроз професионални рад (административни рад, стручни рад, ауторски рад и слично) и волонтерски рад.

 

ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА

Члан 15.

Чланови Удружења су првенствено инжењери електротехнике свих смјерова, који живе и раде у Републици Српској или су поријеклом из мјеста на територији Републике Српске, односно сви они дефинисани чланом 2. овог статута, било да су запослени, незапослени или пензионери.

Члан 16.

Сви чланови Удружења су равноправни.

Члан 17.

Удружење може имати сљедеће категорије чланства:

а) активне,

б) редовне,

в) колективне,

г) почасне и

д) придружене.

Члан 18.

Активни чланови Удружења су:

 • лица која су активно укључена у рад Удружења или обављају стручне и административне послове у Удружењу,
 • лица која имају својство функционера, односно која активно врше повјерене дужности у органима управљања и радним тијелима органа управе Удружења.

Члан 19.

Редовни чланови Удружења су физичка лица која су се учланила у Удружење али која нису активно ангажована на пословима и задацима Удружења.

Члан 20.

Колективни чланови су правна лица које се на неки начин баве електротехничком дјелатношћу са сједиштем или пословницом на територији Републике Српске. Посебним правилником уредиће се начин гласања у Скупштини Удружења, права и обавезе ових колективних чланова Удружења.

Члан 21.

Почасни члан Удружења је лице које Скупштина Удружења изабере за почасног члана због нарочитих заслуга за развој електротехнике и/или рад Удружења.

Почасни члан Удружења може бити и лице које није електротехничке струке за које се процијени да су постигли завидне резултате у својој дјелатности, а својим радом могу допринијети остваривању циљева Удружења.

Приједлог са образложењем за почасног члана може Управном одбору упутити сваки члан Удружења. Управни одбор ће размотрити сваки приједлог засебно и у случају позитивне одлуке и пристанка кандидата за почасног члана Скупштини Удружења упутити свој приједлог са исцрпним образложењем.

Члан 22.

Придружени чланови Удружења су физичка и правна лица која редовним прилозима и на транспарентан начин потпомажу рад и активности Удружења у остваривању његових циљева и задатака.

Придружени чланови Удружења могу бити и физичка лица која нису инжењери електротехнике, односно правна лица који се баве неким видом електротехничке дјелатности, било у Републици Српској или изван ње.

Члан 23.

Физичка лица као чланови Удружења учествују у раду и развијају своје активности непосредно, а правна лица као чланови Удружења учествују у раду и активностима Удружења преко својих представника.

Члан 24.

Чланови Удружења остварују своје интересе и управљају Удружењем путем својих изабраних представника у тијелима Удружења.

Члан 25.

Скупштина Удружења, на приједлог Управног одбора, може активним члановима Удружења одредити накнаду за њихов рад у виду материјалних трошкова, на основу критерија утврђених посебним правилником.

Члан 26.

У знак признања за савјесно испуњавање задатака, за посебне резултате и за савјестан и предан рад, Удружење може похвалити и наградити своје чланове.

Похвале и награде издају се у виду похвалница и диплома.

Одлуку о похвалама и наградама доноси Скупштина Удружења на основу критерија утврђених посебним правилником.

Члан 27.

Ступање у чланство у Удружење је слободно и врши се на добровољној основи, ако су испуњени услови за пријем у чланство.

Чланом Удружења постаје се подношењем приступнице на прописаном обрасцу и уплатом чланарине.

Потписивањем приступнице члан Удружења прихвата одредбе Статута Удружења.

Примљени члан се уписује у евиденцију чланства у Удружење и издаје му се чланска карта, ако је у питању физичко лице, која је јединствена за све чланове.

Чланска карта има значај исправе којом се доказује својство члана Удружења.

Облик и садржај чланске карте утврђује се одлуком Скупштине Удружења.

Члан 28.

Сви чланови Удружења плаћају чланарину, осим незапослених тек дипломираних инжењера електротехнике у периоду од једне године по дипломирању.

Скупштина Удружења утврђује износ чланарине за поједине категорије чланства за слиједећу годину на приједлог Управног одбора.

Члан 29.

Чланови Удружења не могу бити:

а) лица којима је изречена мјера безбједности забране јавног иступања, док та забрана траје;

б) лица осуђена за кривична дјела против безбједности или кривична дјела угрожавања основнихљудских права, као за кривична дјела преузета по основу међународних конвенција;

в) лица којима је изрицана казна искључења или нека дисциплинска мјера код других удружења и организација због злоупотребе положаја и сл.

Члан 30.

Скупштина Удружења може члану упутити јавну критику за неизвршавање дужности којима није нарушен углед Удружења или није настала значајнија материјална штета, као и опомену пред искључење за вишекратно неизвршавање дужности и обавеза.

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 31.

Чланство у Удружењу престаје:

а) иступањем,

б) искључењем и

в) смрћу члана Удружења.

Члан 32.

Сваки члан Удружења може слободно иступити из чланства.

Са одлуком члана Удружења о иступању из чланства, у писаном облику, упознаје се предсједник Удружења, након чега се врши евидентирање иступања и брисање из регистра чланова.

Члан 33.

Искључење из чланства се врши у случају када члан Удружења теже повриједи одредбе овог статута или других правила Удружења, ако својим лошим односом према осталим члановима нарушава јединство Удружења или ако дјелује противно циљевима и интересима Удружења.

Одлуку о искључењу доноси Скупштина Удружења.

Искључење из Удружења повлачи са собом и опозив тог члана, уколико је изабран на одређену функцију у Удружењу и брисање из регистра чланова.

 

ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

Члан 34.

Права чланова Удружења су:

 • да проширују и усавршавају своје стручно знање кроз активности у Удружењу;да учествују у радним, стручним и другим активностима организације и дају свој научни и стручни допринос;
 • да предлажу и намећу теме из надлежности Удружења од значаја за струку, јавност и привреду Републике Српске;
 • да остварују увид у рад организације, да се изјашњавају о њеном раду и да покрећу иницијативе за рјешавање питања од интереса за Удружење;
 • да бирају тијела Удружења и да у њих буду бирани;да дају приједлоге, мишљења и сугестије;
 • да у заштити својих права користе помоћ Удружења;
 • да користе пословне и друге информације којима располаже Удружење;
 • да користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Удружење у оквиру остваривања својих циљева и задатака;да се користе повластицама које је организација у могућности да им пружи;
 • да слободно иступе из чланства у Удружењу;
 • да поднесу приговор на рад појединих тијела Удружења.

Члан 35.

Дужности чланова Удружења су:

 • да раде на остваривању циљева и задатака Удружења;
 • да учествују у радним и стручним активностима Удружења;да пропагирају дјелатност Удружења, а посебно значај њених програмских циљева,
 • да савјесно и одговорно извршавају повјерене послове и задатке у вези са радом и активностима Удружења;
 • да усавршавају и развијају електротехничку науку и струку, те да његују заједнички рад и учествују у размјени искуства из струке;
 • да се придржавају одредаба Статута и осталих аката организације;
 • да поштују кодекс Удружења;
 • да спроводе у дјело одлуке и закључке органа Удружења;
 • да учествују у радним и стручним активностима Удружења;
 • да редовно подмирују своје чланске доприносе.

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УДРУЖЕЊА

Члан 36.

Удружење обавља своје активности преко својих стручних секција а по потреби и подсекција, тимова, и других организационих облика.

Оснивање стручних секција одобрава Скупштина на приједлог Управног одбора Удружења.

Радом секције и подсекције руководи предсједник секције/подсекције, а радом тима руководилац тима. Предсједника секције/подсекције, односно руководиоца тима именује Управни одбор Удружења.

Члан 37.

Удружење инжењера електротехнике Републике Српске, може, према потреби, да организује рад у струковним секцијама за: рачунарство и информатику, телекомуникације, електронику, емитовање сигнала, мјерне, контролне и сигналне системе, аутоматику, електроенергетику, системе расвјете, електроакустику, електротехничке системе у експлозивним срединама, електрозаштитне системе и друга подручја од интереса.

Члан 38.

У Удружењу се обезбјеђују једнака права, обавезе и одговорности сваке секције/подсекције Удружења.

 

ТИЈЕЛА УДРУЖЕЊА

Члан 39.

Тијела Удружења су:

 • Скупштина,
 • Управни одбор,
 • предсједник,
 • Секретаријат,комисије и друга радна тијела основана на бази аката Удружења.

Члан 40.

Тијела Удружења неовисна су у обављању послова из својег дјелокруга рада.

Члан 41.

Мандат изабраних и именованих представника у тијела Удружења траје четири године.

Исти чланови Удружења могу бити поново бирани у тијела Удружења.

Ако се не проведу избори за тијела Удружења, досадашњи изабрани чланови настављају обављати своје функције до избора нових чланова.

 

Скупштина Удружења

Члан 42.

Скупштина је највише тијело одлучивања Удружења, а сви чланови Скупштине су уједно и чланови Удружења.

Начин рада Скупштине поближе се утврђује Пословником о раду Скупштине.

Члан 43.

Радом сједнице Скупштине руководи предсједник Скупштине којег бира Скупштина из реда чланова Удружења. Мандат предсједника Скупштине траје 4 године.

На почетку рада Оснивачке скупштине Удружења бира се предсједник који руководи радом те скупштине. У току рада Оснивачке скупштине, када се бирају и именују друга тијела Удружења бира се предсједник Скупштине који ће руководити радом Скупштине у наредном четверогодишњем мандату.

Скупштина бира записничара и овјеривача записника, који заједно са предсједником Скупштине воде и потписују записник са сједнице.

Члан 44.

Скупштина Удружења може бити:

-          редовна,

-          ванредна.

Редовна Скупштина одржава се у правилу једном годишње и има за циљ контролу рада путем разматрања годишњег извјештаја о раду Удружења.

Ванредна Скупштина сазива се изузетно, у случају непредвиђених тешкоћа у раду, поремећаја међуљудских односа у Удружењу и других околности када је угрожен рад и витални интереси Удружења.

Члан 45.

У раду Скупштине, без права одлучивања могу присуствовати и представници других правних лица са којима Удружење остварује сарадњу.

Члан 46.

Позив о одржавању редовне Скупштине, у писаним или електронским облику, мора се упутити члановима најмање 15 дана прије њеног одржавања и то заједно са формулисаним дневним редом.

Скупштину сазива предсједник Скупштине Удружења.

Члан 47.

Предсједник Скупштине Удружења је дужан сазвати ванредну сједницу Скупштине на захтјев најмање једне трећине чланова Скупштине Удружења или на приједлог Управног одбора.

Ванредна Скупштина се сазива на основу писмено образложеног захтјева.

Члан 48.

Скупштина пуноважно одлучује када сједници присуствује више од половине чланова. Одлуке и закључци се доносе већином гласова чланова који присуствују сједници.

Гласање на сједници је јавно, изузев уколико Скупштина на самој скупштини не утврди тајни начин гласања.

Члан 49.

У надлежности Скупштине спада:

 • доношење Статута, његове измјене и допуне и друге акте одређене Статутом;доношење општих аката Удружења и пословника о раду Скупштине;
 • давање сагласности на правне радње предузете у име удружења прије његовог уписа у регистар Удружења;доношење програма и плана рада Удружења за текућу, односно слиједећу годину;
 • доношење одлуке о висини уписнине и чланарине;
 • одлучивање о припајању, раздвајању, трансформацији, распуштању и престанку рада и другим статусним промјенама Удружења;одлучивање о формирању секција Удружења;
 • одлучивању о промјени назива Удружења;
 • одлучивање о расподјели имовине Удружења, за случај његовог престанка;разматрање и усвајање извјештаја о раду Удружења из претходне године који подноси предсједник Удружења;
 • бирање и разрјешавање дужности чланова Управног одбора;
 • бирање и разрјешавање предсједника Удружења;
 • бирање почасних чланова Удружења;
 • потврђивање пријема нових чланица у чланство Удружења;
 • бирање почасних чланове Удружења и њихово проглашење;
 • одлучивање о похвалама и наградама заслужних чланова;
 • доношење одлуке о искључењу члана;
 • потврђивање одлука Управног одбора које су у надлежности Скупштине, донесених по њеном овлаштењу, између двије сједнице Скупштине;
 • одлучивање о молбама, жалбама и другим представкама чланица у другом степену;
 • одлучивање о другим питањима која нису у надлежности другог органа Удружења;
 • одлучивање о свим важнијим питањима која произилазе из законских прописа и овог статута и других општих аката.

Управни одбор Удружења

Члан 50.

Управни одбор Удружења је извршно тијело Удружења које води пословање, брине се за провођење програма рада Удружења и донесених одлука Скупштине.

Члан 51.

Чланови Управног одбора Удружења се именују посебном одлуком Скупштине.

Члан 52.

Управни одбор Удружења има 9 (девет) чланова.

Предсједник Управног одбора је уједно и предсједник Удружења.

Предсједника Управног одбора, односно предсједника Удружења именује Скупштина Удружења.

Мандат чланова Управног одбора Удружења траје четири године, односно до избора нових чланова, на изборној скупштини Удружења уз могућност поновног избора.

Члан 53.

Радом Управног одбора Удружења руководи и представља га предсједник Удружења, тј. предсједник Удружења је уједно и предсједник Управног одбора.

Предсједник Удружења предсједава сједницама Управног одбора, те је члановима Управног одбора дужан давати све потребне информације и објашњења у вези с одлукама из надлежности Управног одбора.

Предсједник Удружења може сазвати Управни одбор према потреби у свако доба.

Члан 54.

Предсједник и чланови Управног одбора имају права и дужности да:

а) редовно присуствују сједницама Управног одбора, учествују у раду Управног одбора,

   расправљају и гласају о свим тачкама дневног реда;

б) подносе приједлоге и постављају питања из надлежности и дјелокруга рада Управног одбора;

в) својим ангажманом доприносе што ефикаснијем раду Управног одбора и Удружења, као и     његовом даљњем развоју и афирмацији;

г) сваки свој изостанак са заказане сједнице Управног одбора благовремено најаве и оправдају

   предсједнику Управног одбора или да о томе благовремено информишу генералног секретара

   Удружења;

д) чувају углед Удружења и органа управљања чији су чланови;

ђ) учествују у доношењу одлука и других аката Управног одбора, као и у раду комисија и других

   радних тијела Управног одбора.

Предсједник и чланови Управног одбора имају и друга права и дужности утврђена законима и овим статутом.

Члан 55.

Управни одбор Удружења за поједина питања може именовати радна тијела и комисије према потреби.

Члан 56.

Управни одбор у оквиру својих права и дужности обавља сљедеће послове:

-        припрема сједнице Скупштине;

-        предлаже одлуке, закључке и ставове, те даје мишљења о питањима о којима расправља Скупштина Удружења;

-        припрема и предлаже измјене Статута и других аката које доноси Скупштина;

-        спроводи политику, закључке и друге одлуке донесене од стране Скупштине;

-        предлаже Скупштини Удружења лице за предсједника Удружења;

-        предлаже Скупштини формирање секција Удружења;

-        предлаже Скупштини избор почасних чланова Удружења;

-        управља имовином Удружења;

-        подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Удружења;

-        стара се о спровођењу програма рада и остваривању утврђених циљева и задатака Удружења;

-        предлаже одлуке о висини уписнине и чланарине;

-        предлаже годишње планове и програме рада;

-        делегира представнике у друге друштвене, научне и стручне организације и институције;

-        спроводи програме међународне сарадње Удружења;

-        врши пријем нових чланица у чланство Удружења;

-        одлучује о молбама и приговорима чланица,

-        предлаже чланове за признања које Удружење додјељује и предлаже чланове за друштвена, научна и стручна признања и одликовања;

-        доноси одлуке о утрошку новчаних средстава за веће послове и активности које нису утврђене финансијским планом;

-        образује сталне или повремене комисије и радна тијела;

-        обавља и друге послове из дјелокруга рада Удружења, које му повјери Скупштина.

Члан 57.

Сједнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње.

Управни одбор пуноправно одлучује већином гласова својих чланова.

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини Удружења.

Члан 58.

Сједница Управног одбора Удружења може се одржати писмено путем електронске поште, ако због хитности није могуће одржати редовну сједницу.

Члан 59.

Поступак избора и именовања предсједника Удружења и чланова Управног одбора, у правилу, покреће се у исто вријеме, а најкасније 3 (три) мјесеца прије истека мандата актуелног предсједника и састава Управног одбора.

Поступак избора започиње објављивањем конкурса на интернет страници Удружења, а рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана његовог објављивања.

Датум објављивања конкурса, критерије за избор, као и именовање Конкурсне комисије од пет чланова утврђује се на претходној сједници Скупштине Удружења.

Избор и именовање првог предсједника и првих чланова Управног одбора врши се договорно на Оснивачкој скупштини Удружења.

Члан 60.

Конкурсна комисија у року од 15 (петнаест) дана од дана истека конкурса, разматра поднесене пријаве, те позива све кандидате на интервју.

Конкурсна комисија, прије спровођења интервјуа, утврђује начин његовог евалуирања, тако што сваки њен члан самостално додјељује одређени број бодова (од 0 до 5) по сваком од критерија, за сваког кандидата понаособ, утврђених одлуком Скупштине.

Утврђивањем укупног броја бодова за сваког кандидата, Конкурсна комисија сачињава ранг-листу кандидата из редова чланова Удружења и упућује их Скупштини на изјашњавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата Конкурсна комисија за предсједника и чланове Управног одбора не разматра.

Члан 61.

Скупштина ће разријешити дужности члана Управног одбора Удружења којег је именовао и прије времена на које је именован:

а) ако се утврди да је одговоран за неуспјешан или незаконит рад Удружења;

б) ако својим радом повриједи углед дужности коју обавља;

в) ако се утврди да има личне или друге интересе који су у супротности с интересима Удружења(сукоб интереса);

г) на његов лични захтјев;

д) ако не испуњава дужности члана Управног одбора;

ђ) због одсуства ради болести или стручног усавршавања у трајању дужем од 6 (шест) мјесеци;

е) због издржавања казне затвора.

Члан 62.

Приједлог за разрјешење дужности може се покренути када се утврди постојање неког од разлога наведених у претходном члану.

Приједлог за разрјешење дужности из разлога наведених у тачкама д и ф претходног члана, Управном одбору подноси сам члан, у писаној форми.

Приједлог за разрјешење дужности из разлога наведених у тачкама а, б, ц, е и г претходног члана могу покренути чланови Управног одбора, предсједник Удружења или најмање једна трећина чланова Удружења.

Члан 63.

Права и дужности чланова Управног одбора Удружења, начин рада, односно сазивање, одржавање и одлучивање, ток сједнице, дјелокруг рада комисија, те друга питања од важности за рад Управног одбора Удружења поближе ће се уредити Пословником о раду Управног одбора.

 

Предсједник Удружења

Члан 64.

Удружење представља и заступа у јавности, као и у правном промету према трећим лицима, предсједник Удружења.

Предсједник Удружења се именује посебном одлуком Скупштине.

Мандат предсједника Удружења траје 4 године и истиче на дан именовања новог предсједника на изборној скупштини Удружења уз могућност поновног избора.

Члан 65.

Права и обавезе предсједника Удружења су:

-          заступање и представљање Удружење;

-          вођење пословања Удружења и доношење одлука у оквиру програма и планова развоја Удружења;

-          одређивање изведених планова и радних задатка;

-          склапање споразума и уговора у циљу остварења обавеза Удружења;

-          вршење промоције Удружења;

-          подношење Скупштини финансијског извјештаја и извјештаја о раду Удружења у писаном облику након разматрања истог на Управном одбору Удружења;

-          старање о правилном коришћењу имовине Удружења, о уредном обављања материјално финансијског пословања;

-          старање о стручном, законитом и благовременом вршењу стручних и административних послова;

-          планирање, програмирање и извршавање свих активности у оквиру реализација стручне, маркетиншке, финансијске, рекламно-промотивне, медијске и сваке друге дјелатности Удружења;

-          доношење општих аката, изузев оних која су у изричитој надлежности Скупштине;

-          извршавање одлука Скупштине;

-          обављање осталих послова у складу с општим актима Удружења и законом, те послове за које је овлаштен од стране Скупштине или Управног одбора Удружења.

Члан 66.

Предсједник Удружења је обавезан да пословање Удружења води по мјерилима закона, одредбама Статута и одлукама Скупштине Удружења.

За свој рад предсједник одговара Скупштини Удружења.

Члан 67.

Ако је предсједник Удружења одсутан или спријечен у свом раду дуље од тридесет дана, на основу писаног овлаштења и у опсегу додјељених овлаштења, замјењује га члан Управног одбора Удружења којега одреди предсједник Удружења.

У случају да предсједник Удружења више не може обављати своју функцију, обавља је члан Управног одбора Удружења којега овласти предсједник Удружења, а ако он то није у могућности онда то обављају сви чланови Управног одбора удружења све до расписивања изванредних избора за предсједника Удружења. Избор за предсједника Удружења треба провести до сљедеће редовне Скупштине Удружења.

Члан 68.

Избор и опозив предсједника Удружења одвија се по истим правилима који вриједе и за чланове Управног одбора што је регулисано члановима 58 до чл. 61 овог статута.

 

Секретаријат Удружења

Члан 69.

Секретаријат Удружења обавља стручне, административне и правне послове те води редовно и текуће пословање Удружења. Секретаријат чини секретар и потребан број стручних и административних лица.

Члан 70.

Секретаријат Удружења, између осталог, обавља и сљедеће послове:

-          успоставља и води регистар чланова Удружења;

-          припрема нацрте позива и материјале за сједнице тијела Удружења;

-          води записнике сједница тијела Удружења;

-          припрема нацрте аката које доносе тијела Удружења;

-          води књиговодствене, рачуноводствене и друге финансијске послове Удружења;

-          обавља послове запримања и отпремања поште, те послове архиве;

-          обавља и друге стручне, административне и правне послове у вези са обављањем дјелатности Удружења и радних тијела Удружења;

-          обавља и остале послове које му повјери Скупштина, Управни одбор и предсједник Удружења у складу с актима Удружења и законом.

Члан 71.

Радом Секретаријата Удружења непосредно руководи секретар Удружења, који води рад и пословање Удружења у складу с одлукама Скупштине, Управног одбора и предсједника Удружења.

Секретара Удружења и потребан број стручних и административних лица именује Управни одбор Удружења.

За свој рад секретар Удружења је одговоран предсједнику Удружења.

Члан 72.

Мандат секретара Удружења траје 4 године и може бити поновно биран.

Члан 73.

Обављање појединих стручних, административних, помоћних или других послова коју су повремени или привремени, Управни одбор може повјерити другој организацији, стручној служби друге организације, односно установе или хонорарним радницима. Ти се послови могу осигурати Уговором о дјелу или Уговором о ауторском раду.

Послове који се осигуравају на начин предвиђен ставом 2 овог чланка, уговара предсједник Удружења у складу с одлуком Управног одбора.

 

 

Комисије и радна тијела

 

Члан 74.

У оквиру својих права и дужности Управни одбор Удружења може образовати и сталне или повремене комисије, или радна тијела као и своје помоћне органе.

Састав, дјелокруг рада, вријеме на које именује, права и дужности комисија и радних тијела утврђује Управни одбор Удружења.

 

ИМОВИНА УДРУЖЕЊА, СТИЦАЊЕ, РАПОЛАГАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 

Члан 75.

Реализација циљева и задатака Удружења, обезбјеђује се:

-        од уписнине и чланарине коју плаћају чланови Удружења;

-        од прихода добијених организацијом научих и стручних семинара и скупова;

-        из прихода по основу спонзорства, прилога, поклона, донација и сл.;

-        из других извора у складу са Статутом и законом.

Члан 76.

Средства Удружења се утврђују и распоређују финансијским планом који се доноси сваке године, а најкасније до краја марта мјесеца за текућу годину.

Средства Удружења могу се користити само за обављање основне дјелатности, ради унапређивања основних програмских активности и административних трошкова.

Средства Удружења правично и коректно се распоређују за финансирање активности на свим подручјима на којима дјелује Удружење.

Члан 77.

Имовину Удружења чине средства, ствари и права.

О имовини Удружења води се прописана евиденција, у складу са законом.

 

 

 

ИНФОРМИСАЊЕ И ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА

 

Члан 78.

Рад Удружења је јаван.

Јавност рада Удружења омогућиће свим члановима несметан увид у обављање активности на свим подручјима на којима дјелује Удружење, као и планирање даљих активности.

Члан 79.

Удружење има своју интернет страницу, а може имати и стално или повремено информативно гласило у писаном облику чије се издавање утврђује посебним актом.

 

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА

 

Члан 80.

Удружење ће трајати све док за то буду постојали законски услови или док Скупштина Удружења не донесе одлуку о престанку рада Удружења.

Удружење престаје с радом у случајевима:

-          када то одлучи Скупштина Удружења двотрећинском већином свих чланова Скупштине Удружења;

-          ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног Статутом Удружења за одржавање годишње Скупштине Удружења, а Скупштина није одржана;

-          у другим случајевима утврђеним законом.

Члан 81.

У случају да престане са радом Удружење, имовина Удружења првенствено се распоређује:

 1. на измирење законских и уговорних обавеза;
 2. поврат средстава према уговорима о донаторству, спонзорству, поклону, имплементирању и др. у дијелу који је категорисан као "планирана а неутрошена средства";
 3. Остатак средстава који преостане након измирења обавеза из тачака 1 и 2, преноси се на располагање другој сродној организацији која преузима даље вршење програмских задатака организације након њеног престанка са радом;
 4. У случају непостојања друге организације из тачке 3, средства се поклањају у хуманитарне сврхе.

Члан 82.

О престанку рада Удружења на начин утврђен законом и овим статутом, предсједник је дужан да у року од 15 дана извјести надлежни орган управе, ради брисања из регистра Удружења.

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА УДРУЖЕЊА

 

Пословна тајна

 

Члан 83.

Пословну тајну Удружења представљају исправе и подаци чије би саопштавање неовлаштеном лицу штетило интересима и угледу Удружења и организација са којима је Удружење повезано, њених спонзора и донатора, а нарочито:

-        пословни планови и програми развоја Удружења;

-        финансијски планови и извјештаји;

-        друге исправе и подаци који буду утврђени Пословником о пословној тајни.

Члан 84.

Пословну тајну дужни су да чувају сви чланови Удружења и лица која на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном.

Спајање, раздвајање и трансформација

Члан 85.

Удружење се може припојити другом удружењу.

Друго удружење се може припојити Удружењу.

Удружење може извршити спајање с другим удружењем тако да таквим спајањем настане ново удружење.

Одлуку о трансформацији Удружења из овог члана доноси Скупштина двотрећинском већином чланова, на приједлог Управног одбора.

 

Члан 86.

Удружење може основати подружницу или канцеларију изван свог сједишта, ради промоције програмских циљева и унапређења свога рада.

Члан 87.

Удружење ни у ком случају неће ступати у статусне или уговорне облике повезивања који би на било који начин водили комерцијализацији његовог дјеловања или угрозили основне програмске циљеве због којих је основано.

 

Рачуноводство и извјештавање

Члан 88.

У Удружењу се води рачуноводство у складу са опште прихваћеним рачуноводственим принципима, којим се осигуравају правовремене, потпуне и тачне информације и припрема извјештаја о пословању, приходима и расходима, имовини, капиталу и обавезама Удружења, за потребе органа Удружења и надлежних државних органа и других овлаштених организација.

Члан 89.

У сједишту Удружења, у роковима утврђеним законом или одлукама Скупштине Удружења, обавезно се чувају слиједећи документи:

-        Статут Удружења;

-        Годишњи извјештај о пословању Удружења, са билансима успјеха;

-        записници и одлуке Скупштине, Управног одбора и предсједника Удружења;

-        акти текуће кореспонденције и други акти везани за рад и пословање Удружења.

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 90.

Статут Удружења ступа на снагу даном његовог доношења.

Члан 91.

Тумачење одредби овог статута врши Скупштина Удружења.

Члан 92.

Општа акта Удружења утврђена овим статутом донијеће се у року од дванаест мјесеци од дана усвајања Статута.

   Предсједник Скупштине                                                                                                       Датум:

         Ђуро Станојевић                                                                                                     22.04.2015. године

……………………………………

 

banner cyr

Чланарина

Сазнајте који су услови учлањења за физичка и правна лица

Иди на страницу

Повежите се

 All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Удружење

УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, Патре 5
(Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци)
Тел. 051 221 824; Факс. 051 211 408, е-адреса: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Гдје се налазимо