О нама

 • окупљање чланова Удружења ради обогаћивања (увећања) њиховог стручног знања;
 • јачање и омасовљавање инжењерских кадрова Републике Српске из области електротехнике, развијање међусобне сарадње и сарадње са одговарајућим међународним организацијама инжењера електротехнике;
 • успостављање и вођење регистра инжењера електротехнике;
 • пружање помоћи инжењерима електротехнике у научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманентног образовања;
 • развој стваралачке иницијативе ради промоције иновативности и предузетништва, те унапређивања технолошких иновација;
 • обезбјеђење инжењерима електротехнике одговарајућег статуса у друштву, социјалних и других погодности на бази њиховог доприноса у друштвено-економском, научно-технолошком и привредном развоју Републике Српске;
 • учешће у домаћим или интернационалним пројектима од важности за развој електротехничке науке, струке и привредног развоја;
 • подстицање научног и истраживачког рада те примјене нових техничких и технолошких рјешења;повезивање инжењера електротехнике на унапређењу научне и наставне дјелатности;
 • његовање и развијање инжењерске самосвијести, етике и одговорности у дјеловању;
 • размјена међусобног знања, искуства и мишљења;
 • подстицање, организовање и издавање научних и стручних радова, часописа, књига, приручника, брошура, скрипти и других публикација од интереса за инжењере електротехнике, научне, образовне и привредне организације;
 • учешће у јавном животу путем средстава јавног информисања;
 • разматрање и давање стручних мишљења о плановима, програмима, анализама и другим актима важним за економски развој у Републици Српској из домена електротехничке струке;учешће у израда експертиза и студија из области електротехнике;
 • стварање друштвене климе и јачање улоге струке приликом прихваћања нових, првенствено властитих, технолошких рјешења уз максимално мотивисање и судјеловање домаћих стваралачких потенцијала;
 • праћење савременог развоја технике и технологије и указивање на токове збивања и промјене у области електротехнике и давање мишљења о оптималности техничких и технолошких решења при инвестиционим и другим подухватима;
 • праћење развоја науке и технологије у свим другим научним областима;
 • подстицање и помагање оних активности и иницијатива које су усмјерене на очување животне средине, здравља и заштите на раду, унапређење стандарда живљења, уређење простора, уштеду и рационализацију потрошње свих врста енергије;
 • пружање помоћи у развоју и унапређењу привреде у Републици Српској;припремање, одржавање и помагање одржавања стручних предавања, јавних расправа, округлих столова, радионица (workshop-ва), семинара, савјетовања, конференција, симпозија, изложби и такмичења из области електротехнике;
 • учешће у организовању мултидисциплинарних стручних скупова и скупова од ширег друштвеног интереса;
 • организација едукације чланова и других заинтересованих физичких и правних лица, из других области (електротехнике, ИТ технологије, екологије, страних језика и др.) које су индиректно или директно везане за инжењерску професију кроз центре, школе или друге организационе облике;
 • организација стручних посјета и размјена знања и искустава у земљи и свијету;
 • учешће у припреми регулативе из области електротехнике(технички услови, прописи и стандарди), обезбјеђујући њену савременост, адекватност, актуалност и функционалност;сарадња са надлежним државним тијелима у припреми и израдби законских и подзаконских прописа, стратегија, програма и других докумената у вези с питањима из области електротехнике (информационо-комуникационе технологије, емитовање, енергетика, енергетска ефикасност и слично);
 • сарадња са одговарајућим друштвеним, стручним, привредним организацијама и другим организацијама и органима на реализацији задатака од заједничког интереса.

banner cyr

Чланарина

Сазнајте који су услови учлањења за физичка и правна лица

Иди на страницу

Повежите се

 All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Удружење

УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, Патре 5
(Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци)
Тел. 051 221 824; Факс. 051 211 408, е-адреса: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Гдје се налазимо