Akti

U skladu sa odredbama člana 9. i 10. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 52/01. i 42/05), Osnivačka skupština Udruženja inženjera elektrotehnike Republike Srpske, na sjednici održanoj 22.04.2015. godine u Banjoj Luci, usvojila je

S T A T U T

UDRUŽENjA INŽENjERA ELEKTROTEHNIKE REPUBLIKE SRPSKE

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom pobliže se uređuju osnivanje, ciljevi i zadaci, djelovanje i tijela Udruženja inženjera elektrotehnike Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Udruženja), postupak izbora i razrješenja članova tijela Udruženja, postupak upisa u registar Udruženja, prava i dužnosti inženjera elektrotehnike članova Udruženja, i druga pitanja važna za rad Udruženja.

Ovaj statut je najviši opšti akt Udruženja.

Odluku eventualnoj izmjeni i dopuni ovog statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

Član 2.

Udruženje je dobrovoljno udruženje inženjera, diplomiranih inženjera, stručnih specijalista, magistara/mastera i doktora nauka iz oblasti elektrotehnike (proizvodnja, prenos, raspodjela i korišćenje električne energije; prikupljanje, obrada, prenos, skladištenje, korišćenje i prikaz informacija u elektronskom obliku; računari i računarske mreže; softverski inženjering; elektronika; optoelektronika; audio tehnika; automatika i druge oblasti elektrotehnike).

Udruženje je nevladina, neovisna, neprofitna, nestranačka, stručna, interesna, profesionalno orijentisana organizacija inženjera elektrotehnike u Republici Srpskoj, kao i drugih inženjera elektrotehnike koji putem pristupnice izraze zahtjev za članstvo poštujući Statut i ostale akte Udruženja.

Udruženje je otvoreno za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i ostalim organizacijama, na bazi međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu.

Član 3.

Pun naziv organizacije je „Udruženje inženjera elektrotehnike Republike Srpske“, a na engleskom jeziku „AssociationofelectricalengineersofRepublicofSrpska“. Skraćeni naziv Udruženja je UIERS.

Član 4.

Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Patre 5.

Član 5.

Udruženje djeluje na području Republike Srpske.

Član 6.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Rad Udruženja je javan.

Udruženje osigurava pristup informacijama o svom radu javnosti i zainteresovanim licima u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama izdavanjem službene publikacije i/ili objavljivanjem na internetskoj stranici Udruženja.

Član 8.

Izrazi koji se koriste u ovom statutu za lica u muškom rodu neutralni su i odnose se, kako na muška, tako i na ženska lica.

PRAVNI STATUS, PEČAT, ŠTAMBILj I AMBLEM UDRUŽENjA

Član 9.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, kao i prava i obaveze koje mu pripadaju na osnovu Ustava Republike Srpske, Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske i ovog statuta.

Za obaveze koje nastanu iz sopstvene djelatnosti Udruženje odgovara svojom imovinom.

Član 10.

Udruženje se može učlanjivati u druge srodne domaće i međunarodne organizacije, odnosno u evropske i nacionalne organizacije drugih zemalja ili udruživati stalno ili povremeno sa odgovarajućim naučnim, stručnim i drugim organizacijama, u kojima se ostvaruju određeni interesi Udruženja.

Član 11.

Udruženje ima svoj pečat i štambilj.

Udruženje ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, sa upisanim nazivom „ Udruženje inženjera elektrotehnike Republike Srpske, na ćiriličnom i latiničnom pismu, a u sredini pečata skraćenica UIERS / UIERS (jedno ispod drugog) .

Štambilj Udruženja je četvrtastog oblika sa ispisanim ćiriličnim nazivom Udruženja, brojem, datumom i crticama za upisivanje datuma i broja.

Član 12.

Udruženje može imati svoj amblem, odnosno zaštitni znak.

Skupština Udruženja je ovlaštena za usvajanje amblema, odnosno zaštitnog znaka Udruženja.

CILjEVI, ZADACI I DJELATNOST UDRUŽENjA

Član 13.

Ciljevi , zadaci i djelatnost Udruženja su:

    okupljanje članova Udruženja radi obogaćivanja (uvećanja) njihovog stručnog znanja;
    jačanje i omasovljavanje inženjerskih kadrova Republike Srpske iz oblasti elektrotehnike, razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama inženjera elektrotehnike;uspostavljanje i vođenje registra inženjera elektrotehnike;
    pružanje pomoći inženjerima elektrotehnike u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja;
    razvoj stvaralačke inicijative radi promocije inovativnosti i preduzetništva, te unapređivanja tehnoloških inovacija;obezbjeđenje inženjerima elektrotehnike odgovarajućeg statusa u društvu, socijalnih i drugih pogodnosti na bazi njihovog doprinosa u društveno-ekonomskom, naučno-tehnološkom i privrednom razvoju Republike Srpske;
    učešće u domaćim ili internacionalnim projektima od važnosti za razvoj elektrotehničke nauke, struke i privrednog razvoja;
    podsticanje naučnog i istraživačkog rada, te primjene novih tehničkih i tehnoloških rješenja;
    povezivanje inženjera elektrotehnike na unapređenju naučne i nastavne djelatnosti;njegovanje i razvijanje inženjerske samosvijesti, etike i odgovornosti u djelovanju;
    razmjena međusobnog znanja, iskustva i mišljenja;
    podsticanje, organizovanje i izdavanje naučnih i stručnih radova, časopisa, knjiga, priručnika, brošura, skripti i drugih publikacija od interesa za inženjere elektrotehnike, naučne, obrazovne i privredne organizacije;
    vođenje internetske stranice Udruženja;
    učešće u javnom životu putem sredstava javnog informisanja;
    razmatranje i davanje stručnih mišljenja o planovima, programima, analizama i drugim aktima važnim za ekonomski razvoj u Republici Srpskoj iz domena elektrotehničke struke;
    stvaranje društvene klime i jačanje uloge struke prilikom prihvaćanja novih, prvenstveno vlastitih, tehnoloških rješenja uz maksimalno motivisanje i sudjelovanje domaćih stvaralačkih potencijala;
    praćenje savremenog razvoja tehnike i tehnologije i ukazivanje na tokove zbivanja i promjene u oblasti elektrotehnike i davanje mišljenja o optimalnosti tehničkih i tehnoloških rešenja pri investicionim i drugim poduhvatima;
    učešće u izrada ekspertiza i studija iz oblasti elektrotehnike;
    praćenje razvoja nauke i tehnologije u svim drugim naučnim oblastima ;
    podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmjerene na očuvanje životne sredine, zdravlja i zaštite na radu, unapređenje standarda življenja, uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije;
    pružanje pomoći u razvoju i unapređenju privrede u Republici Srpskoj;
    pripremanje, održavanje i pomaganje održavanja stručnih predavanja, javnih rasprava, okruglih stolova, radionica (workshop-ova), seminara, savjetovanja, konferencija, simpozija, izložbi i takmičenja iz oblasti elektrotehnike;
    učešće u organizovanju multidisciplinarnih stručnih skupova i skupova od šireg društvenog interesa;organizacija edukacije članova i drugih zainteresovanih fizičkih i pravnih lica iz drugih oblasti (elektrotehnike, IT tehnologije, ekologije, stranih jezika i dr), koje su indirektno ili direktno vezane za inženjersku profesiju kroz centre, škole ili druge organizacione oblike;
    organizacija stručnih posjeta i razmjena znanja i iskustava u zemlji i svijetu;
    učešće u pripremi regulative iz oblasti elektrotehnike (tehnički uslovi, propisi i standardi), obezbjeđujući njenu savremenost, adekvatnost, aktualnost i funkcionalnost;
    saradnja sa nadležnim državnim tijelima u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih propisa, strategija, programa i drugih dokumenata u vezi s pitanjima iz oblasti elektrotehnike (informaciono-komunikacione tehnologije, emitovanje, energetika, energetska efikasnost i slično);
    saradnja sa odgovarajućim društvenim, stručnim, privrednim organizacijama i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa.

Član 14.

Aktivnosti i poslovi Udruženja odvijaju se kroz profesionalni rad (administrativni rad, stručni rad, autorski rad i slično) i volonterski rad.

ČLANSTVO UDRUŽENjA

Član 15.

Članovi Udruženja su prvenstveno inženjeri elektrotehnike svih smjerova, koji žive i rade u Republici Srpskoj ili su porijeklom iz mjesta na teritoriji Republike Srpske, odnosno svi oni definisani članom 2. ovog statuta, bilo da su zaposleni, nezaposleni ili penzioneri.

Član 16.

Svi članovi Udruženja su ravnopravni.

Član 17.

Udruženje može imati sljedeće kategorije članstva:

a) aktivne,

b) redovne,

v) kolektivne,

g) počasne i

d) pridružene.

Član 18.

Aktivni članovi Udruženja su:

    lica koja su aktivno uključena u rad Udruženja ili obavljaju stručne i administrativne poslove u Udruženju,
    lica koja imaju svojstvo funkcionera, odnosno koja aktivno vrše povjerene dužnosti u organima upravljanja i radnim tijelima organa uprave Udruženja.

Član 19.

Redovni članovi Udruženja su fizička lica koja su se učlanila u Udruženje ali koja nisu aktivno angažovana na poslovima i zadacima Udruženja.

Član 20.

Kolektivni članovi su pravna lica koje se na neki način bave elektrotehničkom djelatnošću sa sjedištem ili poslovnicom na teritoriji Republike Srpske. Posebnim pravilnikom urediće se način glasanja u Skupštini Udruženja, prava i obaveze ovih kolektivnih članova Udruženja.

Član 21.

Počasni član Udruženja je lice koje Skupština Udruženja izabere za počasnog člana zbog naročitih zasluga za razvoj elektrotehnike i/ili rad Udruženja.

Počasni član Udruženja može biti i lice koje nije elektrotehničke struke za koje se procijeni da su postigli zavidne rezultate u svojoj djelatnosti, a svojim radom mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Prijedlog sa obrazloženjem za počasnog člana može Upravnom odboru uputiti svaki član Udruženja. Upravni odbor će razmotriti svaki prijedlog zasebno i u slučaju pozitivne odluke i pristanka kandidata za počasnog člana Skupštini Udruženja uputiti svoj prijedlog sa iscrpnim obrazloženjem.

Član 22.

Pridruženi članovi Udruženja su fizička i pravna lica koja redovnim prilozima i na transparentan način potpomažu rad i aktivnosti Udruženja u ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka.

Pridruženi članovi Udruženja mogu biti i fizička lica koja nisu inženjeri elektrotehnike, odnosno pravna lica koji se bave nekim vidom elektrotehničke djelatnosti, bilo u Republici Srpskoj ili izvan nje.

Član 23.

Fizička lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu i razvijaju svoje aktivnosti neposredno, a pravna lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu i aktivnostima Udruženja preko svojih predstavnika.

Član 24.

Članovi Udruženja ostvaruju svoje interese i upravljaju Udruženjem putem svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruženja.

Član 25.

Skupština Udruženja, na prijedlog Upravnog odbora, može aktivnim članovima Udruženja odrediti naknadu za njihov rad u vidu materijalnih troškova, na osnovu kriterija utvrđenih posebnim pravilnikom.

Član 26.

U znak priznanja za savjesno ispunjavanje zadataka, za posebne rezultate i za savjestan i predan rad, Udruženje može pohvaliti i nagraditi svoje članove.

Pohvale i nagrade izdaju se u vidu pohvalnica i diploma.

Odluku o pohvalama i nagradama donosi Skupština Udruženja na osnovu kriterija utvrđenih posebnim pravilnikom.

Član 27.

Stupanje u članstvo u Udruženje je slobodno i vrši se na dobrovoljnoj osnovi, ako su ispunjeni uslovi za prijem u članstvo.

Članom Udruženja postaje se podnošenjem pristupnice na propisanom obrascu i uplatom članarine.

Potpisivanjem pristupnice član Udruženja prihvata odredbe Statuta Udruženja.

Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva u Udruženje i izdaje mu se članska karta, ako je u pitanju fizičko lice, koja je jedinstvena za sve članove.

Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.

Oblik i sadržaj članske karte utvrđuje se odlukom Skupštine Udruženja.

Član 28.

Svi članovi Udruženja plaćaju članarinu, osim nezaposlenih tek diplomiranih inženjera elektrotehnike u periodu od jedne godine po diplomiranju.

Skupština Udruženja utvrđuje iznos članarine za pojedine kategorije članstva za slijedeću godinu na prijedlog Upravnog odbora.

Član 29.

Članovi Udruženja ne mogu biti:

a) lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja, dok ta zabrana traje;

b) lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnihljudskih prava, kao za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija;

v) lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih udruženja i organizacija zbog zloupotrebe položaja i sl.

Član 30.

Skupština Udruženja može članu uputiti javnu kritiku za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala značajnija materijalna šteta, kao i opomenu pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 31.

Članstvo u Udruženju prestaje:

a) istupanjem,

b) isključenjem i

v) smrću člana Udruženja.

Član 32.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, u pisanom obliku, upoznaje se predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja i brisanje iz registra članova.

Član 33.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog statuta ili drugih pravila Udruženja, ako svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušava jedinstvo Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Skupština Udruženja.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju u Udruženju i brisanje iz registra članova.

PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENjA

Član 34.

Prava članova Udruženja su:

    da proširuju i usavršavaju svoje stručno znanje kroz aktivnosti u Udruženju;da učestvuju u radnim, stručnim i drugim aktivnostima organizacije i daju svoj naučni i stručni doprinos;
    da predlažu i nameću teme iz nadležnosti Udruženja od značaja za struku, javnost i privredu Republike Srpske;
    da ostvaruju uvid u rad organizacije, da se izjašnjavaju o njenom radu i da pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje;
    da biraju tijela Udruženja i da u njih budu birani;da daju prijedloge, mišljenja i sugestije;
    da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja;
    da koriste poslovne i druge informacije kojima raspolaže Udruženje;
    da koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Udruženje u okviru ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka;da se koriste povlasticama koje je organizacija u mogućnosti da im pruži;
    da slobodno istupe iz članstva u Udruženju;
    da podnesu prigovor na rad pojedinih tijela Udruženja.

Član 35.

Dužnosti članova Udruženja su:

    da rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja;
    da učestvuju u radnim i stručnim aktivnostima Udruženja;da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
    da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja;
    da usavršavaju i razvijaju elektrotehničku nauku i struku, te da njeguju zajednički rad i učestvuju u razmjeni iskustva iz struke;
    da se pridržavaju odredaba Statuta i ostalih akata organizacije;
    da poštuju kodeks Udruženja;
    da sprovode u djelo odluke i zaključke organa Udruženja;
    da učestvuju u radnim i stručnim aktivnostima Udruženja;
    da redovno podmiruju svoje članske doprinose.

ORGANIZACIONA STRUKTURA UDRUŽENjA

Član 36.

Udruženje obavlja svoje aktivnosti preko svojih stručnih sekcija a po potrebi i podsekcija, timova, i drugih organizacionih oblika.

Osnivanje stručnih sekcija odobrava Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

Radom sekcije i podsekcije rukovodi predsjednik sekcije/podsekcije, a radom tima rukovodilac tima. Predsjednika sekcije/podsekcije, odnosno rukovodioca tima imenuje Upravni odbor Udruženja.

Član 37.

Udruženje inženjera elektrotehnike Republike Srpske, može, prema potrebi, da organizuje rad u strukovnim sekcijama za: računarstvo i informatiku, telekomunikacije, elektroniku, emitovanje signala, mjerne, kontrolne i signalne sisteme, automatiku, elektroenergetiku, sisteme rasvjete, elektroakustiku, elektrotehničke sisteme u eksplozivnim sredinama, elektrozaštitne sisteme i druga područja od interesa.

Član 38.

U Udruženju se obezbjeđuju jednaka prava, obaveze i odgovornosti svake sekcije/podsekcije Udruženja.

TIJELA UDRUŽENjA

Član 39.

Tijela Udruženja su:

    Skupština,
    Upravni odbor,
    predsjednik,
    Sekretarijat,komisije i druga radna tijela osnovana na bazi akata Udruženja.

Član 40.

Tijela Udruženja neovisna su u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga rada.

Član 41.

Mandat izabranih i imenovanih predstavnika u tijela Udruženja traje četiri godine.

Isti članovi Udruženja mogu biti ponovo birani u tijela Udruženja.

Ako se ne provedu izbori za tijela Udruženja, dosadašnji izabrani članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova.

Skupština Udruženja

Član 42.

Skupština je najviše tijelo odlučivanja Udruženja, a svi članovi Skupštine su ujedno i članovi Udruženja.

Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 43.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine kojeg bira Skupština iz reda članova Udruženja. Mandat predsjednika Skupštine traje 4 godine.

Na početku rada Osnivačke skupštine Udruženja bira se predsjednik koji rukovodi radom te skupštine. U toku rada Osnivačke skupštine, kada se biraju i imenuju druga tijela Udruženja bira se predsjednik Skupštine koji će rukovoditi radom Skupštine u narednom četverogodišnjem mandatu.

Skupština bira zapisničara i ovjerivača zapisnika, koji zajedno sa predsjednikom Skupštine vode i potpisuju zapisnik sa sjednice.

Član 44.

Skupština Udruženja može biti:

-          redovna,

-          vanredna.

Redovna Skupština održava se u pravilu jednom godišnje i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u Udruženju i drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Član 45.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju.

Član 46.

Poziv o održavanju redovne Skupštine, u pisanim ili elektronskim obliku, mora se uputiti članovima najmanje 15 dana prije njenog održavanja i to zajedno sa formulisanim dnevnim redom.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Udruženja.

Član 47.

Predsjednik Skupštine Udruženja je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine Udruženja ili na prijedlog Upravnog odbora.

Vanredna Skupština se saziva na osnovu pismeno obrazloženog zahtjeva.

Član 48.

Skupština punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje više od polovine članova. Odluke i zaključci se donose većinom glasova članova koji prisustvuju sjednici.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.

Član 49.

U nadležnosti Skupštine spada:

    donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte određene Statutom;donošenje opštih akata Udruženja i poslovnika o radu Skupštine;
    davanje saglasnosti na pravne radnje preduzete u ime udruženja prije njegovog upisa u registar Udruženja;donošenje programa i plana rada Udruženja za tekuću, odnosno slijedeću godinu;
    donošenje odluke o visini upisnine i članarine;
    odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;odlučivanje o formiranju sekcija Udruženja;
    odlučivanju o promjeni naziva Udruženja;
    odlučivanje o raspodjeli imovine Udruženja, za slučaj njegovog prestanka;razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Udruženja iz prethodne godine koji podnosi predsjednik Udruženja;
    biranje i razrješavanje dužnosti članova Upravnog odbora;
    biranje i razrješavanje predsjednika Udruženja;
    biranje počasnih članova Udruženja;
    potvrđivanje prijema novih članica u članstvo Udruženja;
    biranje počasnih članove Udruženja i njihovo proglašenje;
    odlučivanje o pohvalama i nagradama zaslužnih članova;
    donošenje odluke o isključenju člana;
    potvrđivanje odluka Upravnog odbora koje su u nadležnosti Skupštine, donesenih po njenom ovlaštenju, između dvije sjednice Skupštine;
    odlučivanje o molbama, žalbama i drugim predstavkama članica u drugom stepenu;
    odlučivanje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa Udruženja;
    odlučivanje o svim važnijim pitanjima koja proizilaze iz zakonskih propisa i ovog statuta i drugih opštih akata.

Upravni odbor Udruženja

Član 50.

Upravni odbor Udruženja je izvršno tijelo Udruženja koje vodi poslovanje, brine se za provođenje programa rada Udruženja i donesenih odluka Skupštine.

Član 51.

Članovi Upravnog odbora Udruženja se imenuju posebnom odlukom Skupštine.

Član 52.

Upravni odbor Udruženja ima 9 (devet) članova.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Udruženja.

Predsjednika Upravnog odbora, odnosno predsjednika Udruženja imenuje Skupština Udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora Udruženja traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova, na izbornoj skupštini Udruženja uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 53.

Radom Upravnog odbora Udruženja rukovodi i predstavlja ga predsjednik Udruženja, tj. predsjednik Udruženja je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Udruženja predsjedava sjednicama Upravnog odbora, te je članovima Upravnog odbora dužan davati sve potrebne informacije i objašnjenja u vezi s odlukama iz nadležnosti Upravnog odbora.

Predsjednik Udruženja može sazvati Upravni odbor prema potrebi u svako doba.

Član 54.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju prava i dužnosti da:

a) redovno prisustvuju sjednicama Upravnog odbora, učestvuju u radu Upravnog odbora,

   raspravljaju i glasaju o svim tačkama dnevnog reda;

b) podnose prijedloge i postavljaju pitanja iz nadležnosti i djelokruga rada Upravnog odbora;

v) svojim angažmanom doprinose što efikasnijem radu Upravnog odbora i Udruženja, kao i     njegovom daljnjem razvoju i afirmaciji;

g) svaki svoj izostanak sa zakazane sjednice Upravnog odbora blagovremeno najave i opravdaju

   predsjedniku Upravnog odbora ili da o tome blagovremeno informišu generalnog sekretara

   Udruženja;

d) čuvaju ugled Udruženja i organa upravljanja čiji su članovi;

đ) učestvuju u donošenju odluka i drugih akata Upravnog odbora, kao i u radu komisija i drugih

   radnih tijela Upravnog odbora.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju i druga prava i dužnosti utvrđena zakonima i ovim statutom.

Član 55.

Upravni odbor Udruženja za pojedina pitanja može imenovati radna tijela i komisije prema potrebi.

Član 56.

Upravni odbor u okviru svojih prava i dužnosti obavlja sljedeće poslove:

-        priprema sjednice Skupštine;

-        predlaže odluke, zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština Udruženja;

-        priprema i predlaže izmjene Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

-        sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane Skupštine;

-        predlaže Skupštini Udruženja lice za predsjednika Udruženja;

-        predlaže Skupštini formiranje sekcija Udruženja;

-        predlaže Skupštini izbor počasnih članova Udruženja;

-        upravlja imovinom Udruženja;

-        podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja;

-        stara se o sprovođenju programa rada i ostvarivanju utvrđenih ciljeva i zadataka Udruženja;

-        predlaže odluke o visini upisnine i članarine;

-        predlaže godišnje planove i programe rada;

-        delegira predstavnike u druge društvene, naučne i stručne organizacije i institucije;

-        sprovodi programe međunarodne saradnje Udruženja;

-        vrši prijem novih članica u članstvo Udruženja;

-        odlučuje o molbama i prigovorima članica,

-        predlaže članove za priznanja koje Udruženje dodjeljuje i predlaže članove za društvena, naučna i stručna priznanja i odlikovanja;

-        donosi odluke o utrošku novčanih sredstava za veće poslove i aktivnosti koje nisu utvrđene finansijskim planom;

-        obrazuje stalne ili povremene komisije i radna tijela;

-        obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Udruženja, koje mu povjeri Skupština.

Član 57.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Upravni odbor punopravno odlučuje većinom glasova svojih članova.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Član 58.

Sjednica Upravnog odbora Udruženja može se održati pismeno putem elektronske pošte, ako zbog hitnosti nije moguće održati redovnu sjednicu.

Član 59.

Postupak izbora i imenovanja predsjednika Udruženja i članova Upravnog odbora, u pravilu, pokreće se u isto vrijeme, a najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka mandata aktuelnog predsjednika i sastava Upravnog odbora.

Postupak izbora započinje objavljivanjem konkursa na internet stranici Udruženja, a rok za prijavljivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja.

Datum objavljivanja konkursa, kriterije za izbor, kao i imenovanje Konkursne komisije od pet članova utvrđuje se na prethodnoj sjednici Skupštine Udruženja.

Izbor i imenovanje prvog predsjednika i prvih članova Upravnog odbora vrši se dogovorno na Osnivačkoj skupštini Udruženja.

Član 60.

Konkursna komisija u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka konkursa, razmatra podnesene prijave, te poziva sve kandidate na intervju.

Konkursna komisija, prije sprovođenja intervjua, utvrđuje način njegovog evaluiranja, tako što svaki njen član samostalno dodjeljuje određeni broj bodova (od 0 do 5) po svakom od kriterija, za svakog kandidata ponaosob, utvrđenih odlukom Skupštine.

Utvrđivanjem ukupnog broja bodova za svakog kandidata, Konkursna komisija sačinjava rang-listu kandidata iz redova članova Udruženja i upućuje ih Skupštini na izjašnjavanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata Konkursna komisija za predsjednika i članove Upravnog odbora ne razmatra.

Član 61.

Skupština će razriješiti dužnosti člana Upravnog odbora Udruženja kojeg je imenovao i prije vremena na koje je imenovan:

a) ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Udruženja;

b) ako svojim radom povrijedi ugled dužnosti koju obavlja;

v) ako se utvrdi da ima lične ili druge interese koji su u suprotnosti s interesima Udruženja(sukob interesa);

g) na njegov lični zahtjev;

d) ako ne ispunjava dužnosti člana Upravnog odbora;

đ) zbog odsustva radi bolesti ili stručnog usavršavanja u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;

e) zbog izdržavanja kazne zatvora.

Član 62.

Prijedlog za razrješenje dužnosti može se pokrenuti kada se utvrdi postojanje nekog od razloga navedenih u prethodnom članu.

Prijedlog za razrješenje dužnosti iz razloga navedenih u tačkama d i f prethodnog člana, Upravnom odboru podnosi sam član, u pisanoj formi.

Prijedlog za razrješenje dužnosti iz razloga navedenih u tačkama a, b, c, e i g prethodnog člana mogu pokrenuti članovi Upravnog odbora, predsjednik Udruženja ili najmanje jedna trećina članova Udruženja.

Član 63.

Prava i dužnosti članova Upravnog odbora Udruženja, način rada, odnosno sazivanje, održavanje i odlučivanje, tok sjednice, djelokrug rada komisija, te druga pitanja od važnosti za rad Upravnog odbora Udruženja pobliže će se urediti Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Predsjednik Udruženja

Član 64.

Udruženje predstavlja i zastupa u javnosti, kao i u pravnom prometu prema trećim licima, predsjednik Udruženja.

Predsjednik Udruženja se imenuje posebnom odlukom Skupštine.

Mandat predsjednika Udruženja traje 4 godine i ističe na dan imenovanja novog predsjednika na izbornoj skupštini Udruženja uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 65.

Prava i obaveze predsjednika Udruženja su:

-          zastupanje i predstavljanje Udruženje;

-          vođenje poslovanja Udruženja i donošenje odluka u okviru programa i planova razvoja Udruženja;

-          određivanje izvedenih planova i radnih zadatka;

-          sklapanje sporazuma i ugovora u cilju ostvarenja obaveza Udruženja;

-          vršenje promocije Udruženja;

-          podnošenje Skupštini finansijskog izvještaja i izvještaja o radu Udruženja u pisanom obliku nakon razmatranja istog na Upravnom odboru Udruženja;

-          staranje o pravilnom korišćenju imovine Udruženja, o urednom obavljanja materijalno finansijskog poslovanja;

-          staranje o stručnom, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;

-          planiranje, programiranje i izvršavanje svih aktivnosti u okviru realizacija stručne, marketinške, finansijske, reklamno-promotivne, medijske i svake druge djelatnosti Udruženja;

-          donošenje opštih akata, izuzev onih koja su u izričitoj nadležnosti Skupštine;

-          izvršavanje odluka Skupštine;

-          obavljanje ostalih poslova u skladu s opštim aktima Udruženja i zakonom, te poslove za koje je ovlašten od strane Skupštine ili Upravnog odbora Udruženja.

Član 66.

Predsjednik Udruženja je obavezan da poslovanje Udruženja vodi po mjerilima zakona, odredbama Statuta i odlukama Skupštine Udruženja.

Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Udruženja.

Član 67.

Ako je predsjednik Udruženja odsutan ili spriječen u svom radu dulje od trideset dana, na osnovu pisanog ovlaštenja i u opsegu dodjeljenih ovlaštenja, zamjenjuje ga član Upravnog odbora Udruženja kojega odredi predsjednik Udruženja.

U slučaju da predsjednik Udruženja više ne može obavljati svoju funkciju, obavlja je član Upravnog odbora Udruženja kojega ovlasti predsjednik Udruženja, a ako on to nije u mogućnosti onda to obavljaju svi članovi Upravnog odbora udruženja sve do raspisivanja izvanrednih izbora za predsjednika Udruženja. Izbor za predsjednika Udruženja treba provesti do sljedeće redovne Skupštine Udruženja.

Član 68.

Izbor i opoziv predsjednika Udruženja odvija se po istim pravilima koji vrijede i za članove Upravnog odbora što je regulisano članovima 58 do čl. 61 ovog statuta.

Sekretarijat Udruženja

Član 69.

Sekretarijat Udruženja obavlja stručne, administrativne i pravne poslove te vodi redovno i tekuće poslovanje Udruženja. Sekretarijat čini sekretar i potreban broj stručnih i administrativnih lica.

Član 70.

Sekretarijat Udruženja, između ostalog, obavlja i sljedeće poslove:

-          uspostavlja i vodi registar članova Udruženja;

-          priprema nacrte poziva i materijale za sjednice tijela Udruženja;

-          vodi zapisnike sjednica tijela Udruženja;

-          priprema nacrte akata koje donose tijela Udruženja;

-          vodi knjigovodstvene, računovodstvene i druge finansijske poslove Udruženja;

-          obavlja poslove zaprimanja i otpremanja pošte, te poslove arhive;

-          obavlja i druge stručne, administrativne i pravne poslove u vezi sa obavljanjem djelatnosti Udruženja i radnih tijela Udruženja;

-          obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Skupština, Upravni odbor i predsjednik Udruženja u skladu s aktima Udruženja i zakonom.

Član 71.

Radom Sekretarijata Udruženja neposredno rukovodi sekretar Udruženja, koji vodi rad i poslovanje Udruženja u skladu s odlukama Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Udruženja.

Sekretara Udruženja i potreban broj stručnih i administrativnih lica imenuje Upravni odbor Udruženja.

Za svoj rad sekretar Udruženja je odgovoran predsjedniku Udruženja.

Član 72.

Mandat sekretara Udruženja traje 4 godine i može biti ponovno biran.

Član 73.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koju su povremeni ili privremeni, Upravni odbor može povjeriti drugoj organizaciji, stručnoj službi druge organizacije, odnosno ustanove ili honorarnim radnicima. Ti se poslovi mogu osigurati Ugovorom o djelu ili Ugovorom o autorskom radu.

Poslove koji se osiguravaju na način predviđen stavom 2 ovog članka, ugovara predsjednik Udruženja u skladu s odlukom Upravnog odbora.

Komisije i radna tijela

Član 74.

U okviru svojih prava i dužnosti Upravni odbor Udruženja može obrazovati i stalne ili povremene komisije, ili radna tijela kao i svoje pomoćne organe.

Sastav, djelokrug rada, vrijeme na koje imenuje, prava i dužnosti komisija i radnih tijela utvrđuje Upravni odbor Udruženja.

IMOVINA UDRUŽENjA, STICANjE, RAPOLAGANjE I FINANSIRANjE DJELATNOSTI

Član 75.

Realizacija ciljeva i zadataka Udruženja, obezbjeđuje se:

-        od upisnine i članarine koju plaćaju članovi Udruženja;

-        od prihoda dobijenih organizacijom naučih i stručnih seminara i skupova;

-        iz prihoda po osnovu sponzorstva, priloga, poklona, donacija i sl.;

-        iz drugih izvora u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 76.

Sredstva Udruženja se utvrđuju i raspoređuju finansijskim planom koji se donosi svake godine, a najkasnije do kraja marta mjeseca za tekuću godinu.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti, radi unapređivanja osnovnih programskih aktivnosti i administrativnih troškova.

Sredstva Udruženja pravično i korektno se raspoređuju za finansiranje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje.

Član 77.

Imovinu Udruženja čine sredstva, stvari i prava.

O imovini Udruženja vodi se propisana evidencija, u skladu sa zakonom.

INFORMISANjE I JAVNOST RADA UDRUŽENjA

Član 78.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja omogućiće svim članovima nesmetan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje, kao i planiranje daljih aktivnosti.

Član 79.

Udruženje ima svoju internet stranicu, a može imati i stalno ili povremeno informativno glasilo u pisanom obliku čije se izdavanje utvrđuje posebnim aktom.

TRAJANjE I PRESTANAK UDRUŽENjA

Član 80.

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština Udruženja ne donese odluku o prestanku rada Udruženja.

Udruženje prestaje s radom u slučajevima:

-          kada to odluči Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja;

-          ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje godišnje Skupštine Udruženja, a Skupština nije održana;

-          u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 81.

U slučaju da prestane sa radom Udruženje, imovina Udruženja prvenstveno se raspoređuje:

    na izmirenje zakonskih i ugovornih obaveza;
    povrat sredstava prema ugovorima o donatorstvu, sponzorstvu, poklonu, implementiranju i dr. u dijelu koji je kategorisan kao "planirana a neutrošena sredstva";
    Ostatak sredstava koji preostane nakon izmirenja obaveza iz tačaka 1 i 2, prenosi se na raspolaganje drugoj srodnoj organizaciji koja preuzima dalje vršenje programskih zadataka organizacije nakon njenog prestanka sa radom;
    U slučaju nepostojanja druge organizacije iz tačke 3, sredstva se poklanjaju u humanitarne svrhe.

Član 82.

O prestanku rada Udruženja na način utvrđen zakonom i ovim statutom, predsjednik je dužan da u roku od 15 dana izvjesti nadležni organ uprave, radi brisanja iz registra Udruženja.

DRUGA PITANjA OD ZNAČAJA ZA ORGANIZOVANjE RADA UDRUŽENjA

Poslovna tajna

Član 83.

Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenom licu štetilo interesima i ugledu Udruženja i organizacija sa kojima je Udruženje povezano, njenih sponzora i donatora, a naročito:

-        poslovni planovi i programi razvoja Udruženja;

-        finansijski planovi i izvještaji;

-        druge isprave i podaci koji budu utvrđeni Poslovnikom o poslovnoj tajni.

Član 84.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi članovi Udruženja i lica koja na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Spajanje, razdvajanje i transformacija

Član 85.

Udruženje se može pripojiti drugom udruženju.

Drugo udruženje se može pripojiti Udruženju.

Udruženje može izvršiti spajanje s drugim udruženjem tako da takvim spajanjem nastane novo udruženje.

Odluku o transformaciji Udruženja iz ovog člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova, na prijedlog Upravnog odbora.

Član 86.

Udruženje može osnovati podružnicu ili kancelariju izvan svog sjedišta, radi promocije programskih ciljeva i unapređenja svoga rada.

Član 87.

Udruženje ni u kom slučaju neće stupati u statusne ili ugovorne oblike povezivanja koji bi na bilo koji način vodili komercijalizaciji njegovog djelovanja ili ugrozili osnovne programske ciljeve zbog kojih je osnovano.

Računovodstvo i izvještavanje

Član 88.

U Udruženju se vodi računovodstvo u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima, kojim se osiguravaju pravovremene, potpune i tačne informacije i priprema izvještaja o poslovanju, prihodima i rashodima, imovini, kapitalu i obavezama Udruženja, za potrebe organa Udruženja i nadležnih državnih organa i drugih ovlaštenih organizacija.

Član 89.

U sjedištu Udruženja, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine Udruženja, obavezno se čuvaju slijedeći dokumenti:

-        Statut Udruženja;

-        Godišnji izvještaj o poslovanju Udruženja, sa bilansima uspjeha;

-        zapisnici i odluke Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Udruženja;

-        akti tekuće korespondencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 90.

Statut Udruženja stupa na snagu danom njegovog donošenja.

Član 91.

Tumačenje odredbi ovog statuta vrši Skupština Udruženja.

Član 92.

Opšta akta Udruženja utvrđena ovim statutom donijeće se u roku od dvanaest mjeseci od dana usvajanja Statuta.

   Predsjednik Skupštine                                                                                                       Datum:

         Đuro Stanojević                                                                                                     22.04.2015. godine

……………………………………

banner cyr

Članarina

Saznajte koji su uslovi učlanjenja za fizička i pravna lica

Idi na stranicu

Povežite se

All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Udruženje

UDRUŽENJE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE REPUBLIKE SRPSKE
Banja Luka, Patre 5
(Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)
Tel. 051 221 824; Faks. 051 211 408, e-adresa: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Gdje se nalazimo